lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Stipendier för forskarstudier

Här anslås stipendier för forskarstudier på Företagsekonomiska institutionen

1–2 doktorander i företagsekonomi, finans, med inriktning mot hållbar omställning och  utveckling (biologisk mångfald) inom näringsliv och finansmarknad

EHL och LTH etablerar ett gemensamt centrum för hållbar näringslivsutveckling, SSCEN. Centrumet finansieras inledningsvis genom en donation från Sparbanken Skåne. För att klara klimat-, biodiversitets- och andra hållbarhetsmål måste det ske en snabb utveckling och omställning inom näringslivet de kommande 5-10 åren, och finnas en politik som främjar detta. Det innebär förändringar i konsumtion och produktion, ökad resurseffektivitet och cirkularitet, samt nya branschkopplingar, värdekedjor och affärsmodeller. Förändring kan förväntas på olika nivåer, från strategisk omorientering i enskilda företag till stora delar av det finansiella systemet, och från konsumentpreferenser till internationell miljö-, klimat- och handelspolitik. För att bygga kunskap och hantera dessa utmaningar är forskningen inom SSCEN bred, tvärvetenskaplig och lösningsinriktad. Den formuleras och genomförs i nära samverkan med näringsliv, offentlig förvaltning och andra aktörer. Till SSCEN, som leds av fem seniora forskare vid EHL och LTH, kommer vi inledningsvis att rekrytera fyra doktorander och flera post-docs. Vi kommer också under uppbyggnadsfasen att involvera fler aktörer inom näringslivet, offentlig sektor, politiken, andra delar av Lunds universitet och inte minst utbildningen. Detta för att utveckla verksamheten till att bli en viktig del i, och plattform för, utvecklingen av ett hållbart näringsliv.

Doktorandanställningar, LTH:

Doktorandstipendier/anställningar, Företagsekonomiska institutionen:

1–2 doktorander i företagsekonomi, finans, med inriktning mot hållbar omställning och utveckling (biologisk mångfald) inom näringsliv och finansmarknad

Startdatum: 1 september 2022
Deadline för ansökan: 24 augusti 2022

Läs mer och ansök

Att vara doktorand hos oss

Doktorander antas till forskarutbildningen vid Företagsekonomiska Institutionen.

Forskarutbildningen är ett fyraårigt program för doktorsexamen. Doktorsexamen består av två delar, kurser (90 hp) och en avhandling (150 hp). En doktorands huvudsakliga arbetsuppgift är aktivt deltagande i forskarutbildningen vilket innefattar genomförande av egen forskning (avhandling) och kurser på forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete, dock ej mer än 20% av full arbetstid.