lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Hållbarhetens utmaningar nu och i framtiden  

Publicerad: 2017-12-11

Under senare delen av november gavs en stor internationell tvådagarskonferens om hållbarhet på Ekonomihögskolan. SUBREA (SUstainable Business, Reporting and Assurance) som konferensen och det nybildade nätverket kallas, leddes och leds av Susanne Arvidsson, forskare och docent i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan. 

En av paneldiskussionerna under SUBREA-konferensen följde på sessionen om "Valuation of investments from a sustainability perspective". Moderator var Anita Lindberg, Senior ESG Analyst at Alfred Berg. Foto: Anna Löthman

Konferensen samlade hållbarhetsexperter från universitet och näringsliv i Sverige samt från bl.a. USA, Belgien, England, Nederländerna och Danmark. Nu lever nätverket vidare och kommer att fortsätta de viktiga diskussionerna om utmaningar och framtida behov då det gäller hållbarhet inom näringsliv, myndigheter och akademi. Även om fallgropar, prövningar och många utmaningar fokuserades i föreläsningarna så presenterades även ett stort antal nya tankar, idéer, strategier och metoder. Konferensen inspirerade och skapade nya plattformar.

Konferensen, som hölls på engelska, var uppdelad i 5 sessioner om Sustainability reporting, Sustainability assurance, Valuation of investments from a sustainability perspective, Anti-corruption och Fair Taxation, tax transparency and disclosure rules.   
 

Ett flertal experter presenterade hur de arbetar med hållbarhet på sina företag och även om mycket är likt och gemensamt presenterade varje föreläsare nya infallsvinklar. Bland annat berättade Sofia Svingby, som är Vice President Corporate Responsibility på Atlas Copco, hur de försöker implementera hållbarhetsaspekter på sin befintliga affärsmodell i föreläsningen How we integrate sustainability in our business model. Hållbarhetsarbetet är högt prioriterat inom näringslivet och ingenting som kan vänta eller läggas åt sidan, det blev allt mer tydligt under konferensens gång, eller som Susanne Stormer, Vice President Corporate Sustainability vid Novo Nordisk, uttryckte det: 
– We have done it even more difficult to escape from!

Korruption finns överallt!

Under passet om anti-korruption deltog talare som är verksamma som chefer inom näringslivet men även en socialantropolog, en ekonom, och generalsekreteraren vid Internationella Handelskammaren bidrog till aspekter på temat. Att motverka korruption blir allt viktigare i ett hållbarhetsarbete. Det handlar bland annat om internationella nätverk som främjar rättvis handel, ökad transparens mellan myndigheter och privata sektorn och inte minst om regelverk och lagar. 

– Korruption finns överallt! menade professor i socialantropologi, Steven Sampson, från Lunds universitet och presenterade problematiken. Lena Johansson från Internationella handelskammaren gav en hoppfull bild då hon beskrev verktyg för anti-korruption och guidelines.   

Kan skatter någonsin vara rättvisa?

En session ägnades åt skattefrågor. Här finns i högsta grad relevanta aspekter att diskutera eftersom näringslivet påverkas av nya skatteregler och hållbara perspektiv på exempelvis investeringar. Bland annat utreddes den relaterade transparensen av både Hans Gribnau, professor i skatterätt vid Tilburg University och Tomas Algotsson från svenska Skatteverket.    

Frågan om skatter kan vara rättvisa ställdes slutligen av Björn Nordgren som är Nordic Tax Director at GE. Björn menade att vi måste titta på vem som bedömer skatter som rättvisa eller inte och hur vi mäter rättvisan. Är det i dollar, procent eller till och med i beskattningsbar inkomst? Ett dilemma kan uppstå då normer förändras. Kan till exempel en situation någonsin uppstå då alla länder kräver skatter över genomsnittet, undrade han.    

Utmaningar i sikte

Även om utmaningar och en mängd frågor lyftes så andades konferensen lösningsorientering, positivism, kunskap och mod. Paneldiskussionerna efter varje session och samspelet med publiken gav många nya intressanta frågeställningar som nu kommer att ingå i nätverkets framtida samtal. 

Och hur summerar Susanne Arvidsson själv SUBREA-konferensen 2017?

– På konferensen samlades 150 deltagare som alla på olika sätt bidrog till att skapa konstruktiva diskussioner av hög kvalitet som stakade ut framtida utmaningar inom detta så viktiga område. Det har varit enormt berikande att ha organiserat konferensen och fått ta del av många goda samtal som präglats av engagemang och lyft otaliga berömvärda initiativ som tas både inom akademin, i näringslivet och i olika beslutsfattande instanser. Konferensen fick mycket fina betyg i den efterföljande utvärderingen bl.a. ville 100 procent av de som besvarde enkäten delta i nästa SUBREA-konferens. Verkligen glädjande! Jag har redan börjat att fundera på vilka teman som bör vara fokus under nästa SUBREA-konferens… 


 

Relaterade artiklar av Susanne Arvidsson

Lessons from Sweden in sustainable business
The Conversation den 11 december 2017

Hållbarhetsrapportering i de största bolagen
Tidningen Balans, #3, 2017

Anti-corruption: Who Cares? 
Sustainability Reporting and Accountability, 2017 (ed. Arvidsson)