lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Nätverksstöd för kommersialiering av vatteninnovationer gynnar samhället

Publicerad: 2018-02-02

Organiserat nätverksstöd gynnar en ökad kommersialisering av vattenrelaterade innovationer vilket kan bidra till en mer hållbar samhällsutveckling, konstaterar Diamanto Politis, forskare i entreprenörskap vid Ekonomihögskolan, tillsammans med sina medförfattare i en ny studie publicerad i Journal of Cleaner Production.

Bild: iStock

Rent vatten är en grundförutsättning för mänskligt liv och för att våra moderna samhällen skall fungera. Samtidigt ställer framtidens utmaningar gällande klimatförändringar, föroreningar, urbanisering och ökad populationstillväxt krav på nya kreativa lösningar för att säkerställa samhällets behov av vattenrening och vattenförsörjning. En viktig del i denna utmaning är att utveckla och sprida kunskap om hur samhället kan bygga upp och organisera effektiva stödformer så att vatteninnovationer når marknaden.

Diamanto Politis har tillsammans med Jonas Gabrielsson, Kenneth Persson och Johan Kronholm publicerat en forskningsartikel i den välrenommerade tidskriften Journal of Cleaner Production som tar sig an denna uppgift. I artikeln har de studerat en nätverksbaserad innovationsplattform, WIN (Water Innovation Accelerator), speciellt designad för att stödja kommersialisering av vatteninnovationer genom samverkan mellan innovationsbolag, etablerade företag och offentliga organisationer. Studien bygger på data insamlat från observationer och interaktioner med deltagare på de olika nätverksträffar som anordnats, samt enkäter och uppföljande intervjuer med de innovationsföretag och partnerorganisationer som deltagit i WIN. Innovationsplattformen analyseras utifrån teori och litteratur kring öppen innovation, inkubatorsmodeller och entreprenöriella nätverk.

– Analysen visar att nätverket förmedlar kritiska resurser för innovationsbolagen såsom marknadsinformation, rådgivning samt tillgång till testbäddar och värdefull FoU-utrustning. Samtidigt stöder nätverket innovationsprocesser genom att dels skapa förtroende mellan deltagare och dels genom att sammankoppla starka kärnnätverk med perifera nätverk, säger Diamanto Politis. Resultaten visar även att de företag som upplevde att de fick ut mest av att delta i acceleratorn var de företag som i huvudsak fokuserade på att expandera och skala upp sin verksamhet, snarare än att bygga upp resurser och kompetens kring att utveckla sin teknik.

I analysen framhålls även en koppling mellan de företag som varit mest aktiva i acceleratorn och geografisk närhet, där de lokala företag som befann sig geografiskt nära Ideon Science Park i Lund var de företag som var mest aktiva i de organiserade nätverksträffarna. Däremot var det upplevda värdet från acceleratorn inte lika betydelsefullt för de lokala företagen, vilket delvis kan förklaras av att många av de nätverk som erbjöds via WIN överlappade med redan existerande nätverk. De företag som befann sig på ett längre geografiskt avstånd var å andra sidan mindre aktiva i WIN samtidigt som de ansåg att det upplevda värdet från WIN var mindre betydelsefullt för att utveckla deras företag. De innovationsföretag som upplevde att de fick mest ut av att delta i innovationsplattformen var snarare de företag som var baserade tillräckligt långt bort för att de nätverk som erbjöds via WIN kompletterade deras befintliga nätverkskontakter, men tillräckligt nära för att kunna ta del av de stödaktiviteter och träffar som erbjöds.

Diamanto Politis

Diamanto Politis är universitetslektor och docent vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship, Ekonomihögskolan, Lunds universitet.

Diamanto Politis sida i Lunds universitets forskningsportal