lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Nyfiken ny ledning vill stärka Ekonomihögskolans roll i samhället

Publicerad: 2021-03-02

”Om fem år är vår roll som en ansvarstagande ekonomihögskola med lokalt engagemang och globalt patos ytterligare förtydligad.” Så ser Mats Benner, ny rektor för Ekonomihögskolan, framtiden an. Vi tog ett tillbakablickande samtal med avgående rektor Fredrik Andersson, och ett framåtblickande med nya rektorn och prorektorn.

Maria Stanfors är prorektor och Mats Benner är rektor för Ekonomihögskolan sedan januari 2021. Foto: Johan Persson

Hur ser den nya ledningen på sitt uppdrag och utmaningarna som det medför? Och hur summerar avgående rektor sina år i ledningen?

– Ekonomihögskolan står stadigt i samhällets mitt, utbildar, samverkar och forskar om hur vårt samhälle styrs, hur det växer och hur det förhåller sig till planetens gränser och de omistliga värdena av rättvisa och inkludering. Om fem år är vår roll som en ansvarstagande ekonomihögskola med lokalt engagemang och globalt patos ytterligare förtydligad, säger Mats Benner.

”Finns alltid ett ’vi’ bakom det som uträttas”

Mats Benner är ny rektor för Ekonomihögskolan vid Lunds universitet sedan i början av januari 2021. Han är professor i forskningspolitik och bakom sig har han många år av forskning och utredningsarbete om bland annat universitetets roll i samhället. Ursprungligen är han sociolog och disputerade 1997 på avhandlingen ”The Politics of Growth. Economic Regulation in Sweden 1930-1994”.

Han tar över ledningen av Ekonomihögskolan från en rektor som valts och omvalts till inte mindre än tre mandatperioder, totalt nio år. Fredrik Andersson är professor i nationalekonomi och betonade bland annat vikten av kollegialt ledarskap när han tog över som rektor från Allan T. Malm 2012.

– Ekonomihögskolan är en fantastisk verksamhet och det är den som har uträttat saker under de gångna nio åren. Jag har också haft privilegiet att arbeta i en väldig stark ledningsgrupp. Det finns alltid ett ”vi” bakom det som har uträttats. Ekonomihögskolan har utvecklats positivt i många avseenden under denna tid och inleder 2021 otroligt starkt, säger Fredrik Andersson.

Tillsammans med Kristina Eneroth, docent i företagsekonomi och tidigare prorektor, lämnar Fredrik Andersson över en fakultet som de senaste åren jobbat hårt med internationella toppackrediteringar, något som i månadsskiftet februari–mars kröntes med en ”Triple Crown”-ackreditering. Ekonomihögskolan är nu utvärderad av inte mindre än samtliga av de tre ledande ackrediteringsinstituten: EFMD/EQUIS, AMBA och AACSB. Fakulteten finns också med på tre av Financial Times rankinglistor.

– Alla tre utvärderingsteam som nagelfarit oss under 2019–2021 har uppfattat en god kollegial anda och ett engagemang för att nå gemensamma mål bland medarbetare och studenter. Som utvärderare själv vet jag att det inte är något man säger och skriver för att vara artig, utan man har sett det. Jag ser det som ett kvitto på att vi hittade en bra balans mellan att aktivt leda å ena sidan, och att låta initiativ och engagemang i verksamheten utvecklas i sin egen kraft å den andra. Det gör mig stolt, säger han.

Under Fredrik Anderssons och Kristina Eneroths ledning har fakultetens internationella prägel blivit allt starkare och flera nya magister- och kandidatprogram har tagits fram för att möta samtidens och näringslivets krav. 

”Ser fram emot att lära mig nytt”

Rektor Mats Benner har i sin ledningsgrupp även prorektor Maria Stanfors, samt två vicerektorer och Ekonomihögskolans kanslichef. Nya prorektor Maria Stanfors har forskning, forskarutbildning och jämställdhets- och likabehandlingsarbete på sitt bord. Hon kommer att arbeta 50 procent som prorektor och resterande tid med forskning.

Maria Stanfors har en gedigen forskningsbakgrund med ett stort antal publicerade vetenskapliga artiklar. Hon disputerade 2003 på avhandlingen ”Education, Labor Force Participation and Changing Fertility Patterns. A Study of Women and Socioeconomic Change in Twentieth Century Sweden”. Hon är professor i ekonomisk historia och ledamot i bland annat Vetenskapsrådets råd för forskningens infrastruktur.

– Jag är forskare och känner forskningens realiteter. Jag har tidigare jobbat med strategiska forskningsfrågor på nationellt plan, både inom forskningsråd och i samverkan med andra myndigheter. Det är ett område som jag kan bra och jag vill ta dessa erfarenheter till Ekonomihögskolan. Jag hoppas kunna bidra till att stärka floran av forskning vid fakulteten. Jag ser fram emot att få lära mig nya saker och att lära känna nya människor. Det har drivit mig sedan jag var nyfiken student, och det driver mig fortfarande, säger Maria Stanfors.

För den nya prorektorn blir högsta prioritet för 2021 att skapa strukturer för fakultetsövergripande arbete bland annat vad gäller forskningsstrategi. Det handlar om att etablera en forskningskommitté, men också upprätthålla pågående arbete med att utveckla forskarutbildningen och dess kvalitet.

– Jag hoppas kunna skapa förutsättningar för att fler på fakulteten ska kunna göra mer och bättre forskning oavsett var i karriären man befinner sig. Vi behöver institutionsövergripande forum där vi kan mötas, diskutera och lära av varandra. Bara på så sätt kan vi skapa en samsyn eller åtminstone förståelse för vad vi avser med forskning och forskarutbildning vid Ekonomihögskolan, säger hon.

”Vårt bidrag till samhällsfrågor ska lyftas fram”

Maria Stanfors berömmer den bra och breda forskning som redan i dag finns vid Ekonomihögskolan.

– Den forskning som bedrivs vid Ekonomihögskolan är i allra högsta grad samhällsrelevant. Vi levererar mycket kunskap som inte bara är nyttig för näringslivet utan också är relevant för politiken och samhällsplaneringen, säger hon och nämner flera exempel:

Allt från organisations- och innovationsforskningen vars resultat är till gagn för näringslivet till hur ekonomin fungerar i ljuset av en åldrande befolkning och ändrad ålderssammansättning till hur hälsovården kan organiseras. För att inte glömma betydelsen av historiska erfarenheter från olika marknader.

– Om tre till fem år hoppas jag att Ekonomihögskolan har mer av både bredden och djupet och att vi har blivit ännu bättre på att adressera stora samhällsutmaningar. Där ser jag att vi har mycket bra att bygga vidare på, säger Maria Stanfors.

Rektor Mats Benner ser också utmaningar för hur Ekonomihögskolan och dess forskning och utbildning tar plats och bidrar till samhället, liksom hur fakulteten organiserar sig internt.

– Vi behöver få fakulteten att fungera just som en fakultet, med tydliga ämnesidentiteter och livlig samverkan över dem. Vår synlighet och vårt bidrag till våra samhällsfrågor ska ytterligare lyftas fram. Och jag hoppas på att vår unika identitet som Sveriges kanske mest internationella fakultet förstärks ytterligare, säger Mats Benner.

Just att hitta balansen mellan att leda och att låta verksamheten drivas framåt av egen kraft tror tidigare rektor Fredrik Andersson är viktigt.

– Jag uppfattar den kollegiala andan som god vid Ekonomihögskolan. Det är högt i tak och det finns plats för fritt tänkande, även om jag är fullt medveten om att tiden till det ofta är knapp, säger han.

Han har nu lämnat över en rektors fulltecknade agenda till sin efterträdare på posten. Själv ser Fredrik Andersson fram emot att läsa med lite mer ro och skriva med lite mer lust, när han nu återgår till sin roll som professor och forskare i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan.

Läs mer

Fredrik Anderssons nio år som rektor

Hela den nya ledningens visioner

Tack till avgående rektor och prorektor

Text: Louise Larsson
Foto: Johan Persson