lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Nytt projekt granskar företags etiska utmaningar på utvecklingsmarknader

Publicerad: 2019-10-24

Vilka etiska utmaningar stöter multinationella företag på när de ska ta med sig värderingar från en marknad till en annan? Det ska ett team av forskare från Ekonomihögskolan, University of Birmingham och Handelshögskolan i Stockholm undersöka.

Foto: Istock

Det kan finnas stora skillnader i värderingar och affärsmetoder mellan ett internationellt företags hemmamarknad och de utvecklingsmarknader där företaget är aktivt. Det kan leda till problem i form av korruption, barnarbete, miljöföroreningar och liknande. Hur kan företagen utveckla bättre rutiner för att identifiera och hantera sådana etiska dilemman?

– Det verkar finnas ett behov av verktyg och modeller för att bättre kunna styra de här processerna. Vi har till exempel en uppsättning värderingar i Sverige om vad vi tycker är etiskt och inte, men som kan vara svåra att förstå i en lokal kontext i andra delar av världen. Där behöver man processer för att överbrygga skillnaderna och förstå varandra åt båda hållen, säger Ulf Elg, professor i företagsekonomi.

Hur överförs etiska koder?

Ulf Elg leder det nya projektet Stärkt konkurrensposition genom etiskt beteende: Svenska företag på utvecklingsmarknader. Syftet är att undersöka hur olika normer och beteenden samt olika typer av aktörer påverkar företagets etiska beteende. Forskarna kommer att studera samspelet mellan svenska multinationella företags huvudkontor och de lokala dotterbolagen på några utvalda utländska marknader. Hur överförs, förklaras och sprids etiska koder till den lokala marknaden?

– Studien bygger främst på intervjuer, men också på företagens egna dokument. Ofta har de någon typ av code of conduct och olika styrsystem. Det måste vi sätta oss in i och förhålla oss till för att kunna se hur den lokala marknaden applicerar detta å sin sida, säger Ulf Elg.

Riksbankens jubileumsfond bidrar med totalt 7,4 miljoner kronor till projektet under tre till fyra år. Projektet startade i januari i år och forskarna har hunnit intervjua en del företagsrepresentanter på plats i Sverige. Nästa år väntar ett omfattande fältarbete då forskarna ska besöka tre utvecklingsmarknader där företagen är verksamma.

– Det vanligaste är att man tittar på BRIC-marknaderna, alltså Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. Men vi vill hellre se bortom dem.  Det finns andra utvecklingsmarknader med mycket potential, säger Ulf Elg.

Komplexa relationer

I projektet studerar forskarna även interaktionen mellan det globala företaget och externa aktörer på den lokala marknaden. Det kan vara relationer med politiska beslutsfattare, icke-statliga organisationer (NGO:s), fackföreningar och media.

– Det finns ofta en högre grad av osäkerhet i processen när man arbetar på de marknaderna, vilket gör att legitimitetsskapande relationer är minst lika viktiga som affärsrelationerna. Men det blir snabbt väldigt komplext. Företagen säger ”vi måste ta ansvar” samtidigt som man vill pressa priserna. Det kan lösas genom att investera i leverantörerna och skapa en win-win-situation. Men det fungerar framför allt med riktigt stora företag, säger Ulf Elg.