lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Tillitsdelegationen hämtar forskningsledare från Ekonomihögskolan

Publicerad: 2017-02-06

Hur ska man styra för att bevara medarbetares motivation och engagemang? Men samtidigt kunna ge medborgare bästa möjliga service? Det är frågor som fört Louise Bringselius, docent på Ekonomihögskolan, till det nya uppdraget som forskningsledare för en ny statlig utredning under civilminister Ardalan Shekarabi.

Louise Bringselius, forskare på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, kommer att ägna de närmaste tre terminerna åt ett utredaruppdrag för Tillitsdelegationen.

Under ett och ett halvt år kommer Ekonomihögskolans medarbetare Louise Bringselius, docent i företagsekonomi, att vara tjänstledig för att vara forskningsledare i regeringskansliets Tillitsdelegation. Louise Bringselius har en bakgrund som forskare i statlig styrning, organisering, förvaltningskultur och statlig revision.

Vad kommer du att göra rent konkret som forskningsledare?

– Jag ansvarar för att planera och rigga tiotalet försöksverksamheter i stat, kommun och landsting. Dessa försöksverksamheter är själva kärnan i utredningen och de kommer utföras av olika forskare och forskargrupper som jag rekryterar. Intresset har redan varit väldigt stort. Det pågår många initiativ och också många forskningsprojekt som handlar om hur man kan bygga in mer tillit i styrningen, även om etiketten inte alltid är just tillitsbaserad styrning. Det har man nu börjat inse, runt om i förvaltningen, och det finns ett stort engagemang i att dela med sig av erfarenhet och att lära av varandra.

Resultaten av försöken kommer presenteras i en forskningsantologi som Louise Bringselius är redaktör för.
– Men också i en rapportserie och i våra betänkanden. Utöver det här arbetar jag även med utveckling av modeller och teoretiska ramverk för att förstå innebörden av tillitsbaserad styrning och vilka former den kan ta sig.

Vad är försöksverksamheterna för någonting?

– Försöksverksamheterna är fallstudier som omfattar dels en kartläggning av de problem man ser idag kring brist på tillit i styrningen och de idéer som finns om förbättringar, dels följeforskning där man utvärderingar konkreta utvecklingsprojekt. I många fall pågår redan initiativ som man kanske vill studera närmare, i andra fall kommer man ta nya initiativ utifrån kartläggningen.
– Under nästan ett års tid följer forskarna utvecklingen, för att slutligen utvärdera hur medarbetare, medborgare och andra upplever att förändringen har fungerat. Syftet är att stimulera lärande inom och mellan verksamheter i offentlig sektor och att motverka den kontrollkultur som dominerar i stora delar av offentlig sektor idag. Den här detaljstyrningen av medarbetare riskerar att underminera medarbetares motivation och ansvarskänsla och även den servicekvalitet som medborgare får.

Utredningens ordförande är Laura Hartman och mer att läsa finns här: www.tillitsdelegationen.se