lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Uppsats om jämställdhet i bolagsstyrelser prisas

Publicerad: 2018-06-13

Hur påverkar andelen kvinnor i svenska bolagsstyrelser den finansiella prestationen i företagen? Detta undersöks i ett examensarbete av tidigare kandidatstudenter i finansiering vars uppsats nu prisas av Finansförbundet.

Från vänster: Julia Gustavsson, Ellen Erstrand och Alexandra Stenberg. Foto: Alice Olofsson

Julia Gustavsson, Ellen Erstrand och Alexandra Stenberg, som alla läste Ekonomie kandidatprogrammet och kandidatnivån i finansiering, upplevde att de saknade en förklaring till varför svenskt näringsliv ännu inte har uppnått jämställdhet.

– Vi var medvetna om att Sverige inte är ett jämställt land på området men vi saknade en teoretisk förklaring till situationen. Vi ville se om det ur ett finansiellt perspektiv gick att finna belägg för att icke jämställda styrelser i börsnoterade bolag presterar bättre på aktiemarknaden. Vår tidigare erfarenhet var att ämnet mer frekvent diskuterats med fokus på sociala aspekter och vi ville istället lägga fokus på teori och använda det som vår utgångspunkt i diskussionen.

De tre författarna till examensarbetet, som handleddes av Maria Gårdängen, tilldelas nu Finansförbundets stipendium för bästa uppsats höstterminen 2017. Utnämningen motiveras med att ”juryn finner att det är en väl genomförd kvantitativ studie, där många bolag har inkluderats i underlaget och noga analyserats. Vidare finner juryn att studien är tekniskt välarbetad men samtidigt enkel att ta till sig; även i de mest metodtekniska delarna.”

Andel kvinnor i styrelser påverkar finansiell prestation

Uppsatsen visar att det finns ett negativt samband mellan andelen kvinnor i bolagsstyrelser och finansiell prestation, vilket förvånar såväl juryn som uppsatsförfattarna. Juryn är samtidigt imponerad av det teoretiska resonemang som förs i uppsatsen om varför resultatet blev negativt och hur det kan upplevas att vara kvinna i minoritet på ledande positioner. Studien pekar också på att kvinnliga styrelseledamöter oftare verkar tillsättas i mer riskutsatta bolag, vilka generellt underpresterat på den svenska marknaden under en längre tid. Det resonemang som förs berör vardagen för många kvinnor på ledande positioner i finansbranschen men där kulturen fortfarande speglar den dominanta gruppen, poängterar juryn i sin motivering till utnämningen av priset.

Julia Gustavsson, Ellen Erstrand och Alexandra Stenberg menar att deras stora intresse för ämnet har underlättat uppsatsarbetet och bidragit till en mer djupgående analys.

– Vi är väldigt stolta över att ha fått ta emot Finansförbundets stipendium. Det känns väldigt roligt att de vill uppmärksamma vårt arbete och belysa ämnet om kvinnlig representation i svenska bolagsstyrelser. Vi vill att situationen ska belysas och uppmärksammas fram tills dess att kön inte längre påverkar utfallet av finansiell prestation.