lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Grundkurs i Företagsekonomi, 1–30 hp

allt du behöver veta om grundkursen i företagsekonomi, 1–30 hp

Är du nyfiken på företagsekonomi? Vill du lära dig mer om hur ett företag utvecklas, drivs och styrs och vilken roll företag har i samhället? Grundkursen i företagsekonomi ger dig en allmän översikt över ämnet företagsekonomi och en grund för vidare studier i ämnet.

Kursen ger dig kunskaper om grundläggande modeller och begrepp inom organisation, marknadsföring, ekonomistyrning och redovisning och är uppbyggd kring fem moment:

Organisation

Under delmomentet behandlas organisationers struktur och kultur samt hur organisationer styrs, leds och förändras. 

Marknadsföring

I detta moment diskuteras utveckling av marknadsföringsstrategier, marknadsanalyser och skapandet av lönsamma relationer med kunder.

Ekonomistyrning

I momentet behandlas vilka verktyg och åtgärder som krävs för att nå företagets ekonomiska mål samt hur organisationer kan styras genom resultatplanering, finansiell och icke-finansiell måttkalkylering, budgetering, lönsamhetsbedömningar och avvikelseanalys. Delmomentet ger även kunskap om hur man med hjälp av ekonomistyrning kan hantera olika beslutssituationer samt vilken roll ekonomistyrning har i olika typer av verksamheter.

Extern redovisning och räkenskapsanalys

Under delkursen diskuteras grundläggande begrepp inom extern redovisning såsom principer för dubbel bokföring, bokslut, hur räkenskapshandlingar ställs samman och analyseras, bokslutspolitik samt analys av finansiell information. Dessutom introduceras redovisningens regelverk. 

Företagets roll i samhället

Avslutningsvis diskuteras företagets roll ur ett bredare samhällsperspektiv, hur organisationer påverkas av olika samhälleliga skeenden, etiska frågeställningar kring företagande och ekonomi samt samband och relationer mellan organisationens olika delar. Inom detta moment ges Företagets roll ur ett historiskt och internationellt perspektiv, motsvarande 2 hp.

På våra utbildningar har vi ett nära samarbete med näringslivet vilket medför en hög grad av gästföreläsningar och praktikfall med koppling till företag och andra organisationer.

Läs mer om kursen i kursplanen.

Mer om hur du söker till Grundkursen i företagsekonomi, 1–30 hp.