lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kurspaket i Finansiering, 30 hp

allt du behöver veta om Kurspaketet i finansiering kandidatkurs och uppsats, 30 hp

Kurspaketet i finansiering består av följande två kurser:

FEKH80 Kandidatkurs i finansiering 15 hp 

Är du intresserad av att förstå hur man bäst planerar och styr ett företag finansiellt i en föränderlig omvärld? Vill du lära dig mer om finanschefens syn på företaget?

Målet med kandidatkursen i Corporate Finance är att förse studenterna med en bred överblick över finansiell styrning med betoning på företagets relation till världen utanför. Kursen har ett internationellt perspektiv och skall förbereda studenterna för utmaningen att hantera finansiell planering och styrning i företag med verksamhet i en föränderlig och konkurrensutsatt omvärld.

Det huvudsakliga syftet med kursen är att ge en teoretisk och metodmässig grundkunskap för bedömning och analys av de finansiella överväganden ett företag är utsatt för och att fördjupa kunskapen om hur man ska hantera dessa situationer. Studenterna skall också utveckla en kunskap och ett intresse så att de kan identifiera, bedöma och bidra till företagets anpassning till de ständigt pågående förändringarna inom ämnesområdet.

Efter en generell introduktion baserad på finanschefens perspektiv innehåller kursen följande delar:

 • Finansiell analys
 • Grundläggande finansiell teori
 • Portföljval och teori kring avkastning och risk
 • Aktie-, options och obligationsvärdering
 • Investeringsbedömning
 • Kapitalstruktur och utdelningspolitik
 • Företagsvärdering
 • Finansiella instrument och hur dessa används inom t ex kapitalbudgetering, värdering och riskhantering
 • Kapitalanskaffning: eget och främmande kapital
 • Uppköp och sammanslagning av företag
 • Corporate governance inklusive olika agentproblem företag utsätts för
 • Reglering
 • Makroekonomisk riskhantering

Kursen ges på svenska eller engelska.

Läs mer om kursen i kursplanen.

Mer om hur du söker till kursen.

FEKH89 Examensarbete i finansiering på kandidatnivå 15 hp 

Examensarbetet i finansiering på kandidatnivå avslutar de första 90 hp i företagsekonomi med fördjupning i finansiering. Det består av en uppsats om 15 hp och inkluderar metodutbildning som skall vara ett stöd för arbetet.

Målet med kursen är att utveckla studenternas kunskap om hur man på ett självständigt sätt och på vetenskaplig grund genomför en studie av ett avgränsat företagsekonomiskt problem, med fokus på finansiering. Kursen syftar även till att träna studenterna i att kommunicera sina resultat, först och främst skriftligt men även muntligt. Examensarbetet sker i grupp. 

Kursen ges på svenska.

Läs mer om kursen i kursplanen.

Mer om hur du söker till kursen.