lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kurspaket i Marknadsföring, 30 hp

allt du behöver veta om kurspaketet i Marknadsföring, kandidatkurs och uppsats, 30 hp

Kurspaketet i marknadsföring består av följande två kurser. Båda kurserna ges på svenska.

FEKH20 Kandidatkurs i marknadsföring 15 hp

Kandidatkursen i marknadsföring ger dig kunskaper och verktyg som är användbara inom såväl företags som andra organisationers strategiska och operativa marknadsföringsarbete.

Under kursen kommer du att arbeta med att ta fram en marknadsplan inklusive handlingsplan med speciellt fokus på marknadskommunikationen för ett företag alternativt ett varumärke. Du kommer att ta ställning till frågor rörande bland annat marknadssegmentering, målgruppsbestämning, positionering och marknadsföringsmixen. Under kursen kommer du också att öva dig i att analysera marknadsundersökningsdata för att utifrån denna skapa underlag för dina marknadsföringsbeslut.

För ett fungerande marknadsföringsarbete behöver man följande tre typer av kunskap, som behandlas i kursen:

  • Deskriptiv kunskap om hur marknader och köpare fungerar.

I detta delmoment diskuteras trender i företagets omvärld, hur man kan förstå konkurrenssituationen och köpbeteenden, hur innovationer och mode sprids på en marknad samt hur människor påverkas av företagens marknadskommunikation och annan marknadsföring.

  • Konkreta verktyg för att analysera marknader.

Som exempel på detta kan nämnas: hur bedömer man vilka företag som är konkurrenter? Hur mäter man efterfrågan och hur gör man efterfrågeprognoser? Hur mäter man olika konsumentegenskaper såsom image, livsstil, värderingar, kundnöjdhet, varumärkesstyrka? Hur testar man reklam, produkter, priser etc. innan man fattar marknadsföringsbeslut? Och hur mäter man effekter av marknadsföringsinsatser?

  • Principer och verktyg för planering och beslutsfattande.

Delmomentet innefattar bl.a. att välja:
- lämplig målgrupp
- rätt position och USP (Unique Selling Point) på marknaden
- rätt namn på och kombination av varumärken
- lämplig kommunikations- och mediestrategi
- rätt prissättningsstrategi
- lämplig konkurrens- och samarbetsstrategi
- distributions- och försäljningsstrategi

Läs mer om kursen i kursplanen.

Mer om hur du söker till kursen.

FEKH29  Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå 15 hp

Examensarbetet i marknadsföring på kandidatnivå består av en uppsats om 15 hp och inkluderar metodutbildning som skall vara ett stöd för arbetet.

Målet med kursen är att utveckla studenternas kunskap om hur man på ett självständigt sätt och på vetenskaplig grund genomför en studie av ett avgränsat företagsekonomiskt problem, med fokus på marknadsföring. Kursen syftar även till att träna studenterna i att kommunicera sina resultat, först och främst skriftligt men även muntligt. Examensarbetet sker i grupp.

Läs mer om kursen i kursplanen.

Mer om hur du söker till kursen.

Sarah har fördjupat sig inom marknadsföring