lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kurspaket i Redovisning, 30 hp

allt du behöver veta om Kurspaketet i redovisning kandidatkurs och uppsats, 30 hp

Kurspaketet består av följande två kurser. Båda kurserna ges på svenska.

FEKH60 Kandidatkurs i redovisning 15 hp 

Redovisning är en förutsättning för att såväl företag som kapitalmarknader i stort ska fungera, och därmed för den ekonomi och välfärd som vi känner. Utan fungerande kapitalförsörjning bryter samhällsekonomin samman. Redovisning är med andra ord nödvändig för att trygga denna. Redovisning inte bara avspeglar företags och hela sektorers ekonomi, vilket den syftar till. Den är en del av ekonomin och kan leda till att kriser förhindras, eller i värsta fall skapas. Redovisning är nödvändig för ansvarsutkrävande av individer och institutioner, men också för att det ska vara möjligt att styra resurser inom ett företag.

På kandidatkursen i redovisning tar vi oss an ämnet i fyra block.

  • I det första blocket fokuserar vi på ekonomistyrning, dvs. planering, koordinering, delegering och utvärdering av företagets aktiviteter. Exempel på verktyg som studeras är prestationsmått, internpriser och incitamentsprogram.
  • Därefter studerar vi hur man löser komplicerade redovisningsproblem inom ramen för ett specifikt regelverk. Vi arbetar med IFRS (International Financial Reporting Standards).
  • I det tredje blocket behandlas koncernredovisning. Här prövas förmågan att förstå redovisning som ett logiskt system.
  • Avslutningsvis läser vi redovisningsteori. Vi ställer frågor som: varför tar företagsledningar vissa beslut om vilken redovisning som ska lämnas, behövs redovisningsregler, om och på vilket sätt reagerar kapitalmarknader på redovisningsinformation? Även ämnet revision berörs.

Redovisning är en inriktning för dig som ser en framtid som ekonomichef, redovisningschef, controller, revisor, analytiker, managementkonsult och utredare. Det finns även intressanta möjligheter att arbeta i myndigheter som Skatteverket, Finansinspektionen, Ekobrottsmyndigheten m.fl.

Redovisning ger en bra grund att stå på oavsett vilken yrkesroll du tar dig an, eftersom kunskaper om redovisning hjälper dig att förstå vad en verksamhet presterar i ekonomiska termer, varför prestationer ser ut som de gör och om verksamheten är finansiellt stabil.

Läs mer om kursen i kursplanen.

Mer om hur du söker till kursen.

FEKH69 Examensarbete i redovisning på kandidatnivå 15 hp

Examensarbetet i redovisning på kandidatnivå avslutar de första 90 hp i företagsekonomi med fördjupning i redovisning. Det består av en uppsats om 15 hp och inkluderar metodutbildning som skall vara ett stöd för arbetet.

Målet med kursen är att utveckla studenternas kunskap om hur man på ett självständigt sätt och på vetenskaplig grund genomför en studie av ett avgränsat företagsekonomiskt problem. Kursen syftar även till att träna studenterna i att kommunicera sina resultat, först och främst skriftligt men även muntligt. Examensarbetet sker i grupp.

Läs mer om kursen i kursplanen.

Mer om hur du söker till kursen.