lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kurspaket Företagsekonomi 31–60 hp

allt du behöver veta om kurspaketet i Företagsekonomi (fortsättningskurs) 31–60 hp

I denna fortsättningskurs i företagsekonomi, 31-60 hp, får du en bred överblick över det företagsekonomiska ämnet samtidigt som kursen ger dig fördjupade kunskaper inom organisering, marknadsföring, finansiell planering och ekonomisk analys, redovisning och finansiell analys samt metod.

Kurspaketet innehåller följande fem kurser. Samtliga kurser kan endast sökas inom kurspaketet.

Läs mer om hur du söker till kurspaketet.

FEKG11 Strategisk organisering, 6 hp

Kursens övergripande mål är att bredda och fördjupa studenternas kunskaper inom organisationsteori samt att träna studenterna i avancerad problemlösning inom områden som byråkrati, hierarki, makt, styrning, integration, nätverk, strategi, ledarskap, förändring och lärande.

Under kursen får du lära dig mer om aktuella forskningfrågor inom organisationsområdet och lära dig att utveckla ett självständigt och kritiskt förhållningssätt till nya organisationstrender.

Denna delkurs ges på engelska.
Mer om kursen i kursplanen.

FEKG21 Strategisk marknadsföring, 6 hp

Perspektiven som används i denna breddningskurs i marknadsföring är högaktuella i såväl teori som praktik och har ett strategiskt ledningsperspektiv där hela organisationens förutsättningar måste beaktas.

Kursen ger såväl teoretisk kunskap om aktuella forskningsfrågor inom marknadsföring som praktiska kunskaper i implementering av marknadsföringsstrategier. Studenterna utvecklar genom kursen även ett självständigt och kritiskt förhållningssätt till nya marknadsföringstrender.

Kursens innehåll är relevant för alla typer av företagsekonomer, oavsett om du kommer att arbeta som marknadsförare eller ej, eftersom strategiska marknadsföringsfrågor som berör hela företaget och organisationen behandlas under kursen.  

Denna delkurs ges på svenska.
Mer om kursen i kursplanen.

FEKG51 Finansiell planering och ekonomisk analys, 6 hp

Kursens övergripande mål är att ge studenterna breddade och fördjupade kunskaper om företagets beslut kring anskaffning och användning av ekonomiska resurser. 

Under kursen behandlas finansiell planering som omfattar interaktionen mellan företagsledning och ägare, ägarens och ledningens beslutsfattande under risk och osäkerhet samt företagets kapitalbehov, kapitalanskaffning, likviditetshantering och investeringsbedömning.

Under kursen diskuteras:

 • resursallokering i företag med start från övergripande nivå, i form av ägarnas krav i förhållande till ledningens agerande
 • avkastning på en investering i relation till risk och osäkerhet
 • beräkning av kapitalbehov och beslut om kapitalanskaffning i förhållande till företagets kapitalstruktur
 • investeringskalkylering i olika situationer
 • diskonteringsmodellens vidare tillämpning i t.ex. finansiell planering
 • modeller för exempelvis lagerplanering

Denna delkurs ges på svenska.
Mer om kursen i kursplanen.

FEKG61 Redovisning och finansiell analys, 6 hp

Denna kurs ger breddade och fördjupade kunskaper inom redovisning, rapportering och finansiell företagsanalys. 

Kursen är praktiskt tillämpbar och studenterna får lära sig att hantera årsredovisningar och annat redovisningsmaterial som utgör underlag för finansiell rapportering och företagsanalys, samt att analysera redovisnings- och rapporteringsfrågor med utgångspunkt i lagstiftning och rekommendationer.

Exempel på områden som behandlas under kursen är:

 • Redovisningens föreställningsram
 • Normgivande institutioner
 • Uppställningsform för resultat- och balansräkning
 • Värderingsregler och redovisningens flexibilitet
 • Finansieringsformer och kapitalstruktur
 • Lönsamhetsberäkningar och olika kapitalbegrepp
 • Tilläggsupplysningar och övrig information i redovisningsrapporter
 • Kassaflödesanalys

Denna delkurs ges på svenska.
Mer om kursen i kursplanen.

FEKG91 Företagsekonomisk metod och integration, 6 hp

Målet med kursen är att utveckla studenternas förmåga att självständigt genomföra en vetenskaplig studie.

Studenterna får lära sig att formulera relevanta frågor lämpade för vetenskapliga studier samt att utforma en sådan studie utifrån adekvat metod och företagsekonomisk teori. Studenterna förväntas formulera en problemställning inte enbart baserat på vetenskapliga men även samhälleliga och etiska aspekter.

Denna delkurs ges på svenska.
Mer om kursen i kursplanen.

en alumn berättar mer

Johan är ansvarig för kursen i strategisk marknadsföring