lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kurspaket Företagsekonomi 31-60 hp

allt du behöver veta om kurspaketet i Företagsekonomi (fortsättningskurs) 31-60 hp

Kurspaketet FEKB innehåller följande fem kurser: 
 
 
I denna kurs breddar och fördjupar du dina kunskaper i organisationsteori och tränas i avancerad problemlösning. Du tränas också i:
- att i en beslutssituation kunna identifiera problem och göra en bedömning av handlingsalternativ med hjälp av relevant teori som behandlas på kursen
- att inom ramen för ett seminarium kunna redogöra för och reda ut en beslutssituation, med hjälp av de modeller och begrepp som presenteras i kursen
- att kunna visa att de är kapabla att bedriva självstudier. 
 
Denna delkurs  ges på engelska. 
 
 
Kursen har hög grad av praktisk fokus och har en stark prägel av konsult- och utredningsverksamhet. Väsentliga kursmoment är: Brand mangement Supply-chain management Customer relationship managment CSR och reputation management Strategisk marknadsutveckling Knowledge management De senaste marknadsföringstrenderna Att göra konsultutredningar och rapporter Under kursen kommer deltagaren att praktiskt få arbeta med ett av två alternativa kursgemensamma teman. Varje grupp kommer att ta fram en rapport inklusive handlingsplan med speciellt fokus på hur en av ovanstående principer skulle kunna appliceras på ett företag, varumärke alternativt en produkt.
 
Denna delkurs  ges på svenska.
 
 
På kursen diskuteras resursallokering i företag med start från övergripande nivå, i form av ägarnas krav i förhållande till ledningens agerande. Avkastningen på en investering i relation till risk och osäkerhet, beräkning av kapitalbehov och beslut om kapitalanskaffning i förhållande till företagets kapitalstruktur studeras. Investeringskalkylering i olika situationer diskuteras, liksom diskonteringsmodellens vidare tillämpning i t ex finansiell planering. Inom ramen för kursen studeras också modeller för exempelvis lagerplanering. 
 
Genomgående i kursen är ett fokus på att utveckla förståelsen för ekonomiskt tänkande, begrepp och modeller. Kursen omfattar finansiell planering, vari ingår interaktionen mellan företagsledning och ägare, ägarens och ledningens beslutsfattande under risk och osäkerhet samt företagets kapitalbehov, kapitalanskaffning, likviditetshantering och investeringsbedömning. 
Centrala inslag på kursen är uppgifter av integrativ karaktär med datortillämpningar och inlämningsuppgifter.
 
Denna delkurs  ges på svenska.
 
 
Finansiell företagsanalys förutsätter kunskaper i extern redovisning och på kursen belyses och konceptualiseras ett antal redovisningsteoretiska övervägande. Kursen är tillämpningsinriktad och företagsexempel används på föreläsningar och seminarier för att illustrera redovisningsfrågor och finansiella samband. Kursen bygger vidare på kunskaper som inhämtats på grundkurs i företagsekonomi1-30 hp. Kursen är primärt uppbyggd utifrån ett användarperspektiv. Det innebär att studenterna under kursens gång exponeras för årsredovisningar och annat material som används som underlag för finansiell företagsanalys. Kursen omfattar ett antal olika områden varav ett är sambanden mellan kassaflödesanalys, resultaträkning och balansräkning. Kursen presenterar och problematiserar hävstångssambandet, DuPontsambandet och tillväxtsambandet. Andra områden som berörs inkluderar upprättande och tolkande av redovisningsrapporter på koncernnivå, analys av företags kapitalbehov och finansiering samt beräkning och tolkning av finansiella nyckeltal med avseende på likviditet, lönsamhet och finansiell ställning.
 
Denna delkurs  ges på svenska.
 
 
Kursen ger grundläggande kunskap om vetenskapsteoretiska förhållningssätt och forskningsmetodik samt till att utveckla studentens förmåga att planera, genomföra och avrapportera en studie samt att värdera och använda vetenskapliga rapporter.
 
Kursen syftar även till att utveckla kunskaper och skapa förståelse för hur företags och organisationers olika funktioner och delar samverkar.
 
Denna delkurs  ges på svenska.
 
Mer information om våra kurser finner du i vår kursportal.